Tư vấn website 094 630 1415
Hỗ trợ hậu mãi 0903 770 120
Ngôn ngữ

Chính sách bảo mật thông tin

Vipcom có chính sách tiếp nhận, lưu trữ, bảo mật, không tiết lộ các thông tin do Khách hàng cung cấp để phục vụ công việc.

Cụ thể:

1. Chỉ những người có trách nhiệm liên đới mới được tiếp cận với phạm vi thông tin đủ để thực hiện công việc.

2. Toàn bộ nhân viên Vipcom đều phải ký cam kết bảo mật thông tin trước khi làm việc.

3. Không tiết lộ, cung cấp thông tin của khách hàng cho bên thứ ba.

4. Không sử dụng thông tin của khách hàng vào các mục đích ngoài phạm vi công việc phục vụ cho chính khách hàng đó.

5. Xóa toàn bộ dữ liệu liên quan sau khi dự án đã hoàn tất được 03 tháng.