Quản lý DNS của tên miền quốc tế

Công cụ này hỗ trợ quý khách thay đổi các record DNS của tên miền quốc tế.

Lưu ý: Để sử dụng công cụ này, tên miền quốc tế của quý khách phải được đăng ký tại Vipcom và sử dụng DNS: ns1.dns-diy.netns2.dns-diy.net. Vui lòng sử dụng công cụ Xem thông tin tên miền để kiểm tra công cụ Quản lý tên miền quốc tế để cập nhật DNS.

Các trường hợp ứng dụng:

  • Quý khách muốn tự quản lý các record DNS độc lập
  • Quý khách cần trỏ một số dịch vụ (mail, web hoặc subdomain) sang máy chủ khác trong khi nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ web (hosting) không cho phép bổ sung hay thay đổi các record DNS
  • Nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ web (hosting) sử dụng ip mà không hỗ trợ DNS riêng