Hướng dẫn sao lưu và phục hồi dữ liệu Windows Live Mail

Sao lưu email

Tại góc trên bên trái của cửa sổ Windows Live Mail, chọn menu File -> Export email -> Email messages.

Chọn định dạng sao lưu là Microsoft Windows Live Mail rồi bấm Next.

Chọn thư mục quý khách muốn lưu giữ bản sao lưu. Quý khách có thể chọn nút Make New Folder để tạo thư mục mới. Nhấn OK để xác nhận chọn thư mục.

Chọn những gì quý khách muốn sao lưu, hoặc chọn All folders để sao lưu tất cả email.

Nhấn Next để chương trình thực hiện sao lưu. Sau khi sao lưu hoàn tất, nhấn Finish để kết thúc.

 

Sao lưu contact

Tại góc dưới bên trái cửa sổ Windows Live Mail, chọn Contacts

Chọn biểu tượng Export trên menu ribbon và chọn Comma Separated Values (CSV) để sao lưu tất cả contact (Nếu chọn Business card thì chỉ lưu được 1 contact).

Trong cửa sổ mở ra, chọn thư mục quý khách muốn lưu, đặt tên file và nhấn Save.

 

Nhấn Next, sau đó đánh dấu chọn các trường quý khách muốn lưu trữ.

Bấm Finish để kết thúc.

 

Phục hồi email

Tại góc trên bên trái của cửa sổ Windows Live Mail, chọn menu File -> Import messages.

Chọn định dạng lưu trữ Windows Live Mail và nhấn Next.

Chọn thư mục chứa tập tin lưu trữ và nhấn Next.

Nhấn Next để chương trình thực hiện phục hồi.

Nhấn Finish để kết thúc. Quý khách có thể mở thư mục Storage folders để xem các emai đã được phục hồi.